Hirdesd meg kiadó szállásod!

Jogi nyilatkozat

Szolgáltatók adatai

 • A szolgáltató neve: SzállásKérés.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest, Éden utca 1/A
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szallaskeres.hu
 • Cégjegyzékszáma: 01 09 175084
 • Adószáma: 24398224-2-41
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
 • Telefonszáma: +36 30 547 5769
 • A szolgáltató neve: Leskó Dániel e.v.
 • A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest, Éden utca 1/A
 • Adószám: 60928304-1-41
 • A szolgáltató neve: Leskóné Delbó Katalin e.v.
 • A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest, Éden utca 1/A
 • Adószám: 57496795-1-41
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
 • EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
 • Adószám: 14992511-2-02

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény és a Szálláskérés.hu weboldal Általános Szerződési Feltételek szabályzatának, továbbá az Adatkezelési tájékoztatójának vonatkozó rendelkezéseire.
 2. A jelen nyilatkozat 2021. július hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a nyilatkozatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Szerzői jogok

 1. A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
 2. A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz az szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a honlap rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja az szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A honlap tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben az szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.
 3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Az szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.
 4. Miután a szallaskeres.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az szallaskeres.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 5. A szallaskeres.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 6. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 7. Tilos a szallaskeres.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a szallaskeres.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 8. A szallaskeres.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

A weboldal adatvédelmi tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://szallaskeres.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal általános szerződési feltételek szabályzata elérhető a következő oldalon: https://szallaskeres.hu/aszf

Felelősség kizárás

 1. Az szolgáltató a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.
 2. Az szolgáltató kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.
 3. Az szolgáltató a portálon szereplő esetleges téves információk miatti károkért való felelősségét előre kizárja.
 4. Az szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
 5. A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a honlapon az szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért az szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő honlap pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
 6. A felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.
 7. Az szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy az szolgáltató nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.
 8. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat az szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője, szolgáltatóje minősül a szerzői jog jogosultjának.

Visszautasítási, törlési jog

 1. Az szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa minden olyan hirdetés, vagy tartalom megjelentetését, amely ellentétes saját vagy szerződött partnerei üzleti érdekével, illetve amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés ízléstelen, sértő, jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé valótlan információ az szolgáltató szolgáltatásairól. Tilos az szolgáltatóvel való kapcsolat valótlan feltüntetése, tilos, és bármiféle jogszabályba ütköző tartalom.
 2. A honlap szolgáltatóje fenntartja a honlapon elhelyezett tartalmak törlésének jogát, ha az a fentiekbe ütközik, ha az megtévesztő információt tartalmaz; jogsértést valósít meg, a netikett szabályaiba, vagy a jó erkölcsbe ütközik. Az szolgáltató fenntartja a honlapon elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a díjköteles szolgáltatások ellenértékének kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben az szolgáltató a szokásos díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.

A szolgáltatás karbantartása

 1. Az oldal üzemeltetője jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az oldal üzemeltetője előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az oldal üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az oldal üzemeltetője mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen nyilatkozat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Budapest, 2021. július 01.

Rólunk
 

Szállásfoglalás gyorsan, egyszerűen, magyarul

Kérj ajánlatot egyszerre akár 10 szálláshelytől. Legtöbb partnerünk pontos árakat, foglaltsági adatokat is megadott, így azonnal foglalási igény is küldhető, melyet partnereink néhány órán belül visszaigazolnak.

Találd meg ideális szállásod mindössze 2-3 perc alatt!

Direkt kapcsolat

Foglalási igényedre, kérdéseidre közvetlenül a szállásadó válaszol.

SZÁLLÁSKERESŐ

Keress szállástípus, méret, ár, felszereltség alapján! A megfelelő magyarországi szálláshelyek azonnal megjelennek a találati listában.

Csoportos AJÁNLATKÉRÉS

Küldj ajánlatkérést akár egyetlen kattintással az előzőleg már kiválasztott szállásoknak. A kérést automatikusan továbbítjuk, illetve értesítünk, ha válaszod érkezik a szállásadótól.

AZONNALI visszaigazolás

Külföldi szállásaink ajánlatai azonnal foglalhatóak, nem kell órákat várni a visszaigazolásra. Ha a naptárban még szabad volt a dátum, akkor foglalás azonnal visszaigazolása kerül.

4.836 szálláshely

Szálláskereső portálunkon már 12 országból 4.836 apartman, vendégház, hotel, panzió, motel, kemping, magán illetve falusi szálláshely ajánlata kereshető, foglalható.
Hogy jobb élményt nyújthassunk, sütiket használunk. Ha egyetértesz, folytasd a böngészést.
Rendben